Vendim nr. 57/2019 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 34, datë 20.5.2010, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 16/05/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin