Ligj nr. 49/2019 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, (huamarrësi), Fondit Shqiptar të Zhvillimit (agjencia e zbatimit të projektit) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) për programin e furnizimit me ujë të zonave rurale IV”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin