Ligj nr. 48/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin