Ligj nr. 46/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 006, datë 23.10.2008, “Për mbrojtjen e faunës së egër”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin