Ligj nr. 44/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”


Tipi i aktit: Ligj
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin