Vendim nr. 85/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004, “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””


Tipi i aktit: Vendim
Data e miratimit: 18/07/2019
Përmbajtja e aktit: Shiko dokumentin