Ligje të kthyera për rishqyrtim

Përmbajtja e dekretit Raporti i komisionit përgjegjës Si kanë votuar deputetët
Dekreti nr. 10656, datë 22.11.2017 “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, datë 14.10.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, datë 18.10.2016, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industriesë”, të ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10849, datë 27.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10.908, datë 11.10.2018 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 datë 20.09.2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.10997, datë 13.12.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.11015, datë 20.12.2018 “Për kthimin e ligjit nr. 94/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998. “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11054, datë 14.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11055, datë 15.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11175, datë 19.4.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.5.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”​
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”​
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 38/2019 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore””