Ligje të kthyera për rishqyrtim

Përmbajtja e dekretit Raporti i komisionit përgjegjës Si kanë votuar deputetët
Dekreti nr. 10656, datë 22.11.2017 “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, datë 14.10.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, datë 18.10.2016, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industriesë”, të ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10849, datë 27.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10.908, datë 11.10.2018 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 datë 20.09.2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.10997, datë 13.12.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.11015, datë 20.12.2018 “Për kthimin e ligjit nr. 94/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998. “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11054, datë 14.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11055, datë 15.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11175, datë 19.4.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.5.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 38/2019 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11235, datë 23.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar””​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 44/2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, 'Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar'"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr.11251, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 50/2019, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11255, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 52/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë "ANK", sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë "Bardh konstruksion", sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot - Balldren" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11254, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 51/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe "Gjikuria'', sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare "Rruga Orikum - Llogara", sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës "Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (ura e Shën Elizës)" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11256, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 53/2019, "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" shiko dokumentin... shiko dokumentin...