Ligje të kthyera për rishqyrtim

Përmbajtja e dekretit Raporti i komisionit përgjegjës Si kanë votuar deputetët
Dekreti nr. 10656, datë 22.11.2017 “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, datë 14.10.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, datë 18.10.2016, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industriesë”, të ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10849, datë 27.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10908, datë 11.10.2018 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 datë 20.09.2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.10997, datë 13.12.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.11015, datë 20.12.2018 “Për kthimin e ligjit nr. 94/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998. “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11054, datë 14.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11055, datë 15.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11175, datë 19.4.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.5.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 38/2019 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11235, datë 23.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar””​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 44/2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, 'Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar'"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr.11251, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 50/2019, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11255, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 52/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë "ANK", sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë "Bardh konstruksion", sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot - Balldren" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11254, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 51/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe "Gjikuria'', sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare "Rruga Orikum - Llogara", sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës "Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (ura e Shën Elizës)" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11256, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 53/2019, "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti nr. 11343, datë 6.11.2019 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 71/2019 “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11367, datë 25.11.2019 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 75/2019 “Për rininë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11413, datë 11.1.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 91/2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11414, datë 11.1.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 92/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11443, datë 02.03.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 14/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar Miratuar
Dekret nr. 11444, datë 02.03.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”” Rrëzuar
Dekret nr. 11.456, datë 26.03.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11.457, datë 26.03.2020 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11482, datë 8.5.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 36/2020 “Për Prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11483, datë 15.5.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2020 "Për aktivitetet e turizmit detar" shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11486, datë 22.5.2020 për kthimin e ligjit nr 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto – Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11493, datë 01.6.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 55/2020 “Për shërbimet e pagesave” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11504, datë 08.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 64/2020, “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11505, datë 08.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 63/2020, “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11510, datë 16.6.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 62/2020 “Për tregjet e kapitalit””​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11518, datë 22.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”.​ Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11536, datë 8.7.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 74/2020 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, të ndryshuar” Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11537, datë 9.7.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 73/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 20.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillave të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””, të ndryshuar Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11589, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 102/2020, “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin”
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11590, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 111/2020, “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar””
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11591, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë”