Ligje të kthyera për rishqyrtim

Përmbajtja e dekretit Raporti i komisionit përgjegjës Si kanë votuar deputetët
Dekreti nr. 10656, datë 22.11.2017 “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, datë 14.10.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, datë 18.10.2016, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industriesë”, të ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar””
Dekret nr. 10849, datë 27.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar””
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10.908, datë 11.10.2018 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 datë 20.09.2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...