Komisioni për Integrimin Europian miratoi një marrëveshje të rëndësishme në fushën e mjedisit

  • Postuar më, 16/02/2015

Komisioni për Integrimin Europian shqyrtoi dhe miratoi projektligjin “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen shumëpalëshe, ndërmjet vendeve të Europës juglindore, për zbatimin e Konventës “Për vlerësimin e ndikimit mjedisor në kontekst ndërkufitar”.

Projektligji i propozuar parashikon aderimin e Republik?s s? Shqip?ris? n? marrëveshjen shum?pal?she nd?rmjet vendeve t? Evrop?s Juglindore p?r zbatimin e Konvent?s së Komisionit Economik të Kombeve të Bashkuara për Europën ‘P?r vler?simin e ndikimit mjedisor n? kontekst nd?rkufitar’ (“Konventa ESPOO1”).

Konventa ESPOO ka për qëllim vlerësimin e ndikimit në mjedis të projekteve që zhvillohen kryesisht në zona ndërkufitare, të cilat mendohet se mund të kenë ndikim në mjedisin e vendeve fqinjë. Ky Projektligj synon plotësimin e kuadrit ligjor për bashkëpunimin rajonal, n? fush?n e mbrojtjes s? mjedisit n? kontekst ndërkufitar, lidhur me projektet me ndikim në mjedis. Konventa ESPOO vendos detyrimin mes pal?ve p?r vler?simin e ndikimit n? mjedis t? disa aktiviteteve n? nj? faz? t? hershme planifikimi. Konventa parashikon gjithashtu detyrimin e Shteteve Pal? p?r njoftimin dhe konsultimin reciprok mbi projektet madhore, t? cilat parashikohet t? ken? impakt negativ mjedisor nd?rkufitar.