Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut miratoi një projektvendim dhe katër marrëveshje.

  • Postuar më, 10/07/2018


10 korrik 2018


Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, në drejtimin e kryetarit, z. Ulsi Manja, miratoi në mbledhjen e sotme projektvendimin “Për një ndryshim në strukturën dhe organikën e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, dhe projektligjet si vijojnë:

  1.     “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., për programin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit”
  2.       "Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr. 86/2015”
  3.         “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar” ratifikuar me ligjin nr. 89/2015”
  4.     “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare- rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës”, në kuadër të grantit të investimit nga Fondi i Përbashkët Evropian i Ballkanit Perëndimor”.

Mbledhja e komisionet nisi punimet me shqyrtimin e projektvendimit “Për një ndryshim në strukturën dhe organikën e Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. I pranishëm për prezantimin e projektvendimit në komision ishte z. Besnik Dervishi, komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe relatues për komisionin i projektvendimit ishte znj. Vasilika Hysi.


Z. Dervishi njohu komisionin me ndryshimin e parashikuar përmes projektvendimit në shqyrtim: shtimin e dy punonjësve në organikën e strukturës së drejtorisë së të Drejtës së Informimit, në Komisionin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. “Duke përfituar nga ky ndryshim ne jemi përpjekur të bëjmë edhe disa rregullime të vogla në strukturë, për të unifikuar strukturën e këtij institucioni të pavarur në të njëjtin nivel dhe standarde me institucionet e tjera të pavarura, të krijuara me ligj”,- u shpreh komisioneri.  

“Jam dakord, pasi në këtë mënyrë Komisioneri do të përmbushë edhe ato çfarë është thënë në progres-raportin e BE-së, i cili duhet të bëjë më shumë përpjekje për përmirësimin e legjislacionit dhe hartimin e tij në përputhje me rregullat e përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave personale dhe direktivën e fundit, gjë që ne e kemi lënë edhe si detyrë në rezolutën që kemi miratuar pak ditë më parë”,- ishin fjalët e znj. Vasilika Hysi lidhur me relatimin e projektvendimit.


Në fund të diskutimeve mbi këtë pikë, komisioni e miratoi projektvendimin në parim, nen për nen dhe në tërësi.

Si pikën pasardhëse të rendit të ditës, komisioni mori në shqyrtim projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., për programin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit”. Të pranishëm në komision për prezantimin e projektligjit ishin përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Të pranishmit vunë theksin te leverdia e palës shqiptare në kredinë 5 milionë euro, me afat maturimi 22 vite, 10 vjet principal dhe interes 0%, për të cilën pala shqiptare është dakordësuar me palën italiane për ta siguruar si hua të butë për investimin e dy projekte shkollash në Fier dhe Lushnje. Relatorja e projektligjit, znj. Vasilika Hysi, e konsideroi të rëndësishëm projektligjin për shkak të problematikës që adreson në fushën e arsimit profesional.


Komisioni, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes financiare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., për programin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit”.


Pika e tretë e rendit të ditës parashikonte shqyrtimin e projektligjit “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr. 86/2015”. Për prezantimin e projektligjit në komision ishin të pranishëm përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe relatorë për komisionin ishte deputetja Elena Xhina.


Përfaqësuesit e Ministrisë së Financave sqaruan se qëllimi i këtij projektligji është shfuqizimi dhe denoncimi i marrëveshjes së nënshkruar në datën 6 korrik 2015, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, të miratuar me ligjin nr.86/2015. Sipas tyre, nga momenti i dekretimit të marrëveshjes qeveritare dhe deri më sot, marrëveshja nuk është bërë efektive asnjëherë dhe si e tillë, pala gjermane, nëpërmjet kanaleve diplomatike, ka propozuar një projektmarrëveshje të re për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive”, duke vënë në dispozicion një shumë financimi në vlerën pesë milionë euro, duke mbështetur dhe promovuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale. Znj. Elena Xhina, relatore e projektligjit për komisionin, duke kërkuar përmirësim të aftësive parashikuese në lidhjen e marrëveshjeve të tjera nga pala shqiptare, e cilësoi dobiprurëse marrëveshjen e re dhe kërkoi miratimin e saj.


Komisioni, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, e miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin.


Më tej, mbledhja e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut shqyrtoi projektligjin “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar” ratifikuar me ligjin nr. 89/2015”. I pranishëm në komision për paraqitjen e projektligjit ishte zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Artan Shkreli dhe relatues i projektligjit për komisionin ishte z. Jurgis Çyrbja. Përfaqësuesit e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, që shoqëronin zëvendësministrin Shkreli, njohën komisionin me faktin që me anë të marrëveshjes qeveritare, që do të denoncohet, do të vihet në dispozicion financimi në formën e huas, në vlerën 12 milionë euro, ndërsa marrëveshja e re, që do të lidhet për projektin në fushën e bujqësisë, do të mundësojë një financim në formën e grantit, në vlerën 5 milionë euro. Me anë të këtij projekt-akti synohet tërheqja nga marrëveshja, e cila vlerësohet të jetë e pazbatueshme dhe, në këtë mënyrë, t’i hapet rrugë nënshkrimit të një marrëveshjeje të re për mbështetjen e projektit “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes Fondit të Garancisë së Kredive Rurale”. Z. Çyrbja, në cilësinë e relatorit, e konsideroi zhvillim të nevojshëm në kushtet e paraqitura.


Komisioni për Çështjet Ligjore, të Drejtat e Njeriut dhe Administratës Publike, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi, e miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin “Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Efiçenca energjetike përmes sektorit bankar” ratifikuar me ligjin nr. 89/2015”.


Në pikën e fundit të diskutimeve të parashikuara në rendin e ditës, komisioni mori në shqyrtim projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare- rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës”, në kuadër të grantit të investimit nga Fondi i Përbashkët Evropian i Ballkanit Perëndimor”. Paraqitjen e projektligjit për komisionin e kreu zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, z. Artan Shkreli dhe relator i projektligjit ishte z. Edmond Leka.


“Ne, pavarësisht se nuk jemi aty ku duhet me rehabilitimin e sistemit hekurudhor shqiptar, ky grant, për të cilin po diskutojmë, synon përmirësimin e trasesë ekzsituese Tiranë-Durrës, me një distancë prej 34 kilometrash si edhe degëzimin për në aeroportin e Rinasit, për ta bërë funksional vajtjen e pasagjerëve në Rinas, gjë që nuk presupozon kargot. Flitet për ndërtimin e një terminali të ri në ish-stacionin e Trenit të Tiranës, që pavarësisht planeve rregulluese dhe ndërhyrjeve të mëparshme e kishin përjashtuar ndërtimin e një terminali në afërsi të unazës ekzistuese të Tiranës, duke e çuar në nyjën internodale pranë “Casa Italia-s”, flitet në këtë marrëveshje rindërtimi i një terminali vetëm për pasagjerët, që do të lehtësojë qarkullimin e njerëzve nga qendra e Tiranës”, - u shpreh z. Artan Shkreli, zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Ekonomisë.


Komisioni, në përfundim të diskutimeve, në cilësinë e komisionit për dhënie mendimi e miratoi në parim, nen për nen dhe në tërësi projektligjin.