Komisioni për Politikën e Jashtme miratoi dy projektligje të rëndësishme

  • Postuar më, 19/09/2018

Në mbledhjen e sotme të komisionit ishin të ftuar përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Kryetarja e këtij komisioni znj. Mimi Kodheli kërkoi nga të ftuarit prezantim të detajuar për të dy projektligjet.

Për projektligjin “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në aktin e Gjenevës të marrëveshjes së Lisbonës për emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografikë”, ishin të ftuar zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë znj.Albana Shkurta dhe përfaqësues të tjerë të kësaj ministrie.

Akti i Gjenevës mundëson regjistrimin ndërkombëtar të treguesve gjeografikë dhe emërtimeve të origjinës dhe lejon hyrjen në marrëveshjen e Lisbonës të organizatave ndërqeveritare. Ky akt zhvillon më shumë kuadrin ligjor të sistemit të Lisbonës, një sistem që ndihmon në promovimin global të shumë produkteve si për shembull Scotch Whisky, çaj Darjeeling, kafen e Kolumbisë, verëra, veshje, artikuj qeramike, qelqi etj. Projektligji është konsultuar dhe bashkërenduar me Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme.

“Është një iniciativë relativisht e re, e marrë nga vendet, e cila e shtrin dhe e zgjeron llojin e mbrojtjes që iu ofrohet mbajtësve të markave tashmë duke i shtrirë këto elemente të mbrojtjes edhe përsa i përket emërtimit të origjinës dhe treguesit gjeografikë, të cilat i japin disa karakteristika unike produktit dhe i japin mundësinë që automatikisht në të gjitha vendet që aderojnë në aktin e Gjenevës marrëveshjen e Lisbonës, nëpërmjet regjistrimit që kryhet në një vend të kenë mundësinë e mbrojtjes automatike të emërtimit të origjinës dhe treguesit gjeografikë tashmë edhe në të gjitha vendet që kanë ratifikuar këtë marrëveshje.”,- u shpreh znj. Shkurta.

Pas diskutimeve mes anëtarëve të komisionit dhe të ftuarve, projektligji u miratua nen për nen dhe në tërësi.

Për projektligjin e dytë “Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe KfW Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV” , te ftuarit ishin përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Nëpërmjet këtij projektligji synohet ratifikimi i marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe programit, të lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe KfË Frankfurt Am Main, për financimin e programit “Fondi i Investimeve Sociale IV”. Ndryshimi i propozuar i marrëveshjes së huas dhe projektit, konsiston vetëm në shtyrjen e afatit të përdorimit të kredisë së akorduar për projektin në fjalë dhe nuk përbën ndonjë ndryshim në shumën apo termat e tjera financiarë të kredisë.

Pas diskutimeve projektligji u miratua nen për nen dhe në tërësi.

                      

 


Share