Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik zhvilloi seancë dëgjimore me Zëvendësministren e Financës dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen, lidhur me sistemin parauniversitar të arsimit dhe formimit profesional.

  • Postuar më, 09/10/2018

 


 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik zhvilloi seancë dëgjimore me Zëvendësministren e Financës dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen, për fillimin e vitit të ri shkollor 2018-2019, në sistemin parauniversitar të arsimit dhe formimit profesional, e cila tha se këto  dy komponetë  janë në funksion të përmirësimit të mundësive të të rinjve, për tu integruar në tregun e punës.


Përpara anëtarëve të komisionit, zëvendësministrja e Financës dhe Ekonomisë, znj. Dajna Sorensen bëri një pasqyrim të detajuar të situatës aktuale  të punësimit dhe arsimit dhe formimit profesional, duke filluar nga viti 2013 punësimi dhe rritja ekonomike kanë ecur paralelisht me rritjen e PBB-së, gjë që ka të bëjë më ndryshimet strukturore në ekonomi, drejt sektorëve me produktivitet më të lartë.


“Pavarësisht trendeve pozitive, papunësia në nivel kombëtar mbetet 12.4%, me të rinjtë, të rriturit 50+ vjeç, personat me aftësi të kufizuara dhe gratë me shumë më pak mundësi për t’u integruar në tregun e punës; Sistemi arsimor përfshirë arsimin dhe formimin profesional ende  nuk i pajis të gjithë individët , me të gjithë  aftësitë e kërkuara në tregun e punës; Ngritja e një sistemi cilësor të zhvillimit të aftësive, i orientuar drejt nevojave të tregut, është një domosdoshmëri jo vetëm për uljen e e papunësisë, për rritjen e produktivitetit, por dhe për garantimin e rritjes së vazhdueshme ekonomike”, u shpreh znj. Sorensen


Sipas znj. Sorensen qeveria i ka dhënë rëndësi të veçantë rritjes së  punësimit, duke e ulur papunësisë në nivel njëshifror, si dhe ngritjen e një force punëtore me arsimin dhe aftësitë e duhura në sektorë prioritarë  turizmi, bujqësia, teknologjia e informacionit dhe  komunikimit.


Ndërsa theksoi se kontigjenit i nxënësve që do të ndjekin shkollat profesionale për  vitin 2013 ka qenë 14%, aktualisht është në masën 20 %.   Për sa i përket formimit profesional janë ofruar kurse afatshkurtra.

“Nga 5612 nxënës të regjistruar në arsimin profesional 1149 janë për hoteleri –turizëm, 784 për shërbimet e mjeteve të transporti, 574 janë për informatikë.”


Znj. Sorensen u shpreh se Kuadri ligjor dhe Institucional për punësimin është i konsoliduar.

Ndër të tjera,  znj. Sorensen tha se  për të garantuar një cilësi të lartë të mësimdhënies, janë trajnuar 116 mësues për arsimin  profesional, dukë marrë bazat e didaktikës.