Procerverbal, datë 27.11.2018


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procerverbal, datë 27.11.2018