Procerverbal, datë 12.12.2018


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procerverbal, datë 12.12.2018