Procesverbal, datë 11.02.2019


Struktura: Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
Procesverbal: Procesverbal, datë 11.02.2019