Procerverbal, datë 19.02.2019


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procerverbal, datë 19.02.2019