Procerverbal, datë 06.03.2019


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procerverbal, datë 06.03.2019