Procesverbal, datë 12.03.2019


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 12.03.2019