Procesverbal, datë 18.03.2019


Struktura: Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin
Procesverbal: Procesverbal, datë 18.03.2019