Procesverbal, datë 13.06.2018


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procesverbal, datë 13.06.2018