Procesverbal, datë 12.02.2019


Struktura: Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas
Procesverbal: Procesverbal, datë 12.02.2019