Procesverbal, tryezë konsultimi datë 26.03.2019


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procesverbal, tryezë konsultimi datë 26.03.2019