Procesverbal, datë 23.04.2019


Struktura: Komisioni për Ekonominë dhe Financat
Procesverbal: Procesverbal, datë 23.04.2019