Procesverbal, datë 18.06.2019 pjesa 1


Struktura: Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: Procesverbal, datë 18.06.2019 pjesa 1