Procesverbali, date 14 nentor 2019


Struktura: Komisioni për Politikën e Jashtme
Procesverbal: Procesverbali, date 14 nentor 2019