Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË FRANCËS, NË LIDHJE ME THEMELIMIN DHE USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË AGJENCISË FRANCEZE TË ZHVILLIMIT, TË PROPARCO DHE TË EXPERTISE FRANCE NË SHQIPËRI" 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.64/2012, “PËR PESHKIMIN”", TË NDRYSHUAR 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT FINANCIAR USHTARAK, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË, DHE TË PROTOKOLLIT ZBATUES NË LIDHJE ME ASISTENCËN FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË"" 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 AKTI NORMATIV NR. 13, DATE 2.4.2020 "PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA NË FUSHËN E VEPRIMTARISË SË SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR, NDËRMJETËSIMIT DHE ADMINISTRIMIT TË PROCEDURAVE TË FALIMENTIMIT GJATË KOHËZGJATJES SË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19" 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 AKTI NORMATIV NR. 12, DATE 2.4.2020 "PËR NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”", TË NDRYSHUAR 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË MALIT TË ZI DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MAL I ZI - SHQIPËRI, ALOKIMET E VITIT 2018" 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 AKTI NORMATIV ME FUQINË E LIGJIT NR. 11, DATË 27.03.2020 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 9632, DATË 30.10.2006, “PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE”, TË NDRYSHUAR””. 31/03/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJI “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES PËR NJË HUA SHTESË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË KUVAJTIT PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK ARAB PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT TË REHABILITIMIT TË RRUGËS SË LUMIT TË VLORËS””. 31/03/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJI “PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT 6 SHTESË TË MARRËVESHJES PËR AMENDIMIN DHE ADERIMIN NË MARRËVESHJEN E TREGTISË SË LIRË TË EVROPËS QENDRORE”. 31/03/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJI “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MAQEDONI E VERIUT - SHQIPËRI 2014 -2020, ALOKIMET PËR VITIN 2018””. 31/03/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë