Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR EUROBONDIN QË DO TË EMETOHET NGA MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË DHE BLERJEN MBRAPSHT (BUYBACK) TË NJË PJESE TË EUROBONDIT EKZISTUES, MIRATIMIN E PËRJASHTIMEVE NGA TATIMET E TAKSAT DHE TË PARASHIKIMEVE PËR HEQJEN DORË NGA IMUNITETI NË MARRËVESHJET QË DO TË LIDHEN" 17/09/2018 Këshilli i Ministrave Miratuar
2 PROJEKTLIGJ “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË PROTOKOLLIN 2005 TË KONVENTËS PËR NDALIMIN E AKTEVE TË PALIGJSHME KUNDËR SIGURISË SË LUNDRIMIT DETAR, ADERUAR ME LIGJIN NR.8850/2001, DHE PROTOKOLLIN 2005 TË PROTOKOLLIT PËR NDALIMIN E AKTEVE TË PALIGJSHME KUNDËR SIGURISË SË PLATFORMAVE FIKSE NË SHELFIN KONTINENTAL, ADERUAR ME LIGJIN NR. 8850/2001” 12/09/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT OPEC PËR ZHVILLIM NDËRKOMBËTAR (OFID), PËR PROJEKTIN E PUNIMEVE PËR RIPARIME EMERGJENTE TË AUTOSTRADËS TIRANË-ELBASAN” 12/09/2018 Këshilli i Ministrave Miratuar
4 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 07/09/2018 Deputet Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË HUAS DHE PROGRAMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE, FONDIT SHQIPTAR TË ZHVILLIMT DHE KFW FRANKFURT AM MAIN, PËR FINANCIMIN E PROGRAMIT “FONDI I INVESTIMEVE SOCIALE IV”” 06/09/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10129, DATË 11.5.2009, “PËR GJENDJEN CIVILE”, TË NDRYSHUAR 06/09/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9518, DATË 18.4.2006 "PËR MBROJTJEN E TË MITURVE NGA PËRDORIMI I ALKOOLIT", TË NDRYSHUAR 06/09/2018 Deputet Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË AKTIN E GJENEVËS TË MARRËVESHJES SË LISBONËS PËR EMËRTIMET E ORIGJINËS DHE TREGUESIT GJEOGRAFIKË” 30/08/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.102/2015, “PËR SEKTORIN E GAZIT NATYROR” 30/08/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.55/2015, “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 30/08/2018 Këshilli i Ministrave Në Procedurë