Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ “PËR FALJEN E GJOBAVE TË VENDOSURA NGA AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT NDAJ OPERATORËVE TË BIZNESIT USHQIMOR” 17/09/2019 Deputet Në Procedurë
2 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9636, DATË 6.11.2006, “PËR MBROJTJEN E SHËNDETIT NGA PRODUKTET E DUHANIT”, TË NDRYSHUAR 13/09/2019 Deputet Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2018" 12/09/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME SHKËMBIM NOTASH, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KËSHILLIT TË STABILIZIM-ASOCIIMIT BASHKIMI EVROPIAN-SHQIPËRI, PËR PJESËMARRJEN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, ME CILËSINË E VËZHGUESES, NË PUNËN E AGJENCISË SË BASHKIMIT EVROPIAN PËR TË DREJTAT THEMELORE DHE MËNYRËN E KËSAJ PJESËMARRJEJE NË KUADRIN E RREGULLORES SË KËSHILLIT (KE) NR.168/2007" 30/08/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR SHTETËSINË” 02/08/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË, PËR BASHKËPUNIM TEKNIK 2018 PËR PROJEKTIN “MBËSHTETJE PËR NEGOCIATAT PËR ANËTARËSIM TË SHQIPËRISË NË BE NË SEKTORIN EKONOMIK” 02/08/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E KONTRATËS FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE TË INVESTIMEVE, PËR PROJEKTIN “SHTRATI I LUMIT LANA – ZHVILLIM URBAN”” 02/08/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE TË INVESTIMEVE, PËR PROJEKTIN “SHTRATI I LUMIT LANA – ZHVILLIM URBAN” 02/08/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR PROJEKTIN PËR LEHTËSIMIN E TREGTISË DHE TË TRANSPORTIT NË BALLKANIN PERËNDIMOR ME QASJE PROGRAMATIKE ME SHUMË FAZA” 26/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE” 18/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë