Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR EUROBONDIN QË DO TË EMETOHET NGA MINISTRI I FINANCAVE DHE EKONOMISË, MIRATIMIN E PËRJASHTIMEVE NGA TATIMET E TAKSAT DHE TË PARASHIKIMEVE PËR HEQJEN DORË NGA IMUNITETI NË MARRËVESHJET QË DO TË LIDHEN" 28/05/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ “PËR REFERENDUMET” 26/05/2020 Deputet Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 29/2019, “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI” 26/05/2020 Deputet Në Procedurë
4 AKTNORMATIV NR. 20, DATË 20.5.2020 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR. 3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR 22/05/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.92/2014 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR” TË NDRYSHUAR 21/05/2020 Deputet Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 45/2015 “PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT PËR DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT TË REPUBLIKËS POPULLORE SOCIALISTE TË SHQIPËRISË” 18/05/2020 Deputet Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJE "PËR RATIFIKIMIN E NDRYSHIMIT TË PROTOKOLLIT II TË MARRËVESHJES SË TREGTISË SË LIRË, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE REPUBLIKËS SË TURQISË, TË RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.9733, DATË 14.5.2007, NË LIDHJE ME PËRKUFIZIMIN E KONCEPTIT “PRODUKTE ORIGJINUESE” DHE “METODA E BASHKËPUNIMIT ADMINISTRATIV” 15/05/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10440, DATË 7.7.2011, “PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS ”, TË NDRYSHUAR 15/05/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR 9632, DATË 30.10.2006 "PËR SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE"", TË NDRYSHUAR 13/05/2020 Deputet Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8550, DATË 18.11.1999, “STATUSI I DEPUTETIT" 30/04/2020 Deputet Në Procedurë