Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10019, DATË 29.12.2008 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR 14/01/2020 Deputet Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7905, DATË 21.3.1995, “KODI I PROCEDURËS PENALE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 13/01/2020 Deputet Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 10/01/2020 Deputet Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 9669, DATË 18.12.2006, “PËR MASAT NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE”, TË NDRYSHUAR 10/01/2020 Deputet Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË GJASHTË SHTESË TË MARRËVESHJES PËR FORCËN SHUMËKOMBËSHE TË PAQES NË EVROPËN JUGLINDORE" 08/01/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.43/2015, “PËR SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE”, TË NDRYSHUAR 06/01/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË ANEKSIN VI TË KONVENTËS NDËRKOMBËTARE DETARE “PËR PARANDALIMIN E NDOTJEVE NGA ANIJET, 1973”,TË NDRYSHUAR ME PROTOKOLLIN E VITIT 1978 (MARPOL 73/78)" 27/12/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR DHËNIE AMNISTIE" 27/12/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR TRAJTIMIN FINANCIAR TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, GARDËS SË REPUBLIKËS DHE SHËRBIMIT PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT, NË MINISTRINË E BRENDSHME, PAS NDËRPRERJES SË MARRËDHËNIEVE TË PUNËS" 27/12/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 AKTNORMATIV "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.99/2018, “PËR BUXHETIN E VITIT 2019”, TË NDRYSHUAR 24/12/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë