Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ " PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.89/2014, “PËR PAJISJET MJEKËSORE” 12/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË KOSOVËS DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, SHQIPËRI - KOSOVË 2014-2020, ALOKIMET E VITIT 2017" 11/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.9695, DATË 19.3.2007, “PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT”, TË NDRYSHUAR 11/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHTETIT TË KATARIT, PËR TRANSPORTIN DETAR" 11/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ " PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.7874, DATË 17.11.1994, “PËR STATUSIN E VETERANIT TË LUFTËS ANTIFASHISTE NACIONALÇLIRIMTARE TË POPULLIT SHQIPTAR”,TË NDRYSHUAR 11/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9918, DATË 19.5.2008, “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 10/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97/2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 10/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR PRODHIMIN, TRANSPORTIMIN DHE TREGTIMIN E BIOKARBURANTEVE DHE TË LËNDËVE TË TJERA DJEGËSE, TË RINOVUESHME, PËR TRANSPORT" 04/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN PËR PËRPUNIMIN E FARMAKOPESË EVROPIANE, STRASBURG 22.VII.1964, TEKST I NDRYSHUAR NË PËRPUTHJE ME DISPOZITAT E PROTOKOLLIT TË KONVENTËS (EST NR.134)" 04/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.10304, DATË 15.7.2010, “PËR SEKTORIN MINERAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR" 04/07/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë