Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 AKT NORMATIV NR. 2, DATË 13.01.2021 "PËR AUTORIZIMIN E AGJENCISË SHTETËRORE PËR SHPRONËSIMIN PËR NEGOCIMIN E AFATIT TË SHPRONËSIMIT TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, TË NEVOJSHME PËR NDËRTIMIN E SPITALIT TË FIERIT" 18/01/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 AKT NORMATIV NR. 3, DATË 18.01.2021 “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË NËNSHKRUAR PËR “PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN NDËRMJET PFIZER EXPORT B.V. DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK” 18/01/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
3 PROJEKTLIGJ "PËR PËRKTHIMIN ZYRTAR DHE PROFESIONIN E PËRKTHYESIT ZYRTAR" 15/01/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 AKTI NORMATIV NR. 38, DATË 31.12.2020, “PËR DHËNIEN E AUTORIZIMIT MINISTRIT TË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN PËR ZHVILLIMIN E NEGOCIATAVE ME PRODHUESIT E VAKSINËS ANTICOVID-19, TË CILËT JANË TË CERTIFIKUAR NGA DEPARTAMENTI AMERIKAN I USHQIMEVE DHE BARNAVE (FDA) DHE/OSE AGJENCIA EVROPIANE E BARNAVE (EMA), PËR FURNIZIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË ME KËTË VAKSINË” 15/01/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
5 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT NDRYSHUES TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË DUKATIT TË MADH TË LUKSEMBURGUT, PËR SHMANGIEN E TATIMIT TË DYFISHTË DHE PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL, LIDHUR ME TATIMET MBI TË ARDHURAT DHE KAPITALIN, E NËNSHKRUAR NË TIRANË MË 14 JANAR 2009, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.10094, DATË 12.3.2009" 14/01/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7864, DATË 29.9.1994, “PËR KRYQIN E KUQ SHQIPTAR” 14/01/2021 Deputet Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.44/2012, “PËR SHËNDETIN MENDOR"”, TË NDRYSHUAR 13/01/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 108/2013, “PËR TË HUAJT”, TË NDRYSHUAR”’ 13/01/2021 Deputet Në Procedurë
9 AKTNORMATIV NR. 1, DATË 10.1.2021 “PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË MARRËVESHJES, PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN, NGA DHE NDËRMJET PFIZER EXPORT B.V., DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK, DHE MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN, AUTORIZIMIN E PROCEDURËS PËR LEJIMIN E HYRJES DHE ADMINISTRIMIT TË VAKSINAVE ANTI-COVID-19 NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË SI DHE PËRDORIMIN E TYRE NË POPULLATË” 12/01/2021 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT NDRYSHUES TË MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, PËR SHMANGIEN E TATIMIT TË DYFISHTË LIDHUR ME TATIMET MBI TË ARDHURAT DHE MBI KAPITALIN DHE PËR PARANDALIMIN E EVAZIONIT FISKAL, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.62/2014" 11/01/2021 Këshilli i Ministrave Në Procedurë