Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.8561, DATË 22.12.1999, “PËR SHPRONËSIMET DHE MARRJENNË PËRDORIM TË PËRKOHSHËM TË PASURISË, PRONË PRIVATE, PËR INTERES PUBLIK”, TË NDRYSHUAR 14/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË (KËSHILLI I MINISTRAVE) DHE QEVERISË SË SHTETEVE TË BASHKUARA TË AMERIKËS, PËR PROGRAMIN E SHKËMBIMIT AKADEMIK “FULBRIGHT” 14/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR FATURËN DHE SISTEMIN E MONITORIMIT TË QARKULLIMIT" 14/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9920,DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 12/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9975, DATË 28.7.2008, “PËR TAKSAT KOMBËTARE”, TË NDRYSHUAR 12/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”,TË NDRYSHUAR 12/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 12/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 55/2015 “PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 12/11/2019 Deputet Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR BUXHETIN E VITIT 2020" 08/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS FEDERALE TË GJERMANISË,PËR BASHKËPUNIM TEKNIK 2018, PËR PROJEKTIN “MENAXHIMI I MODERNIZUAR I MBETJEVE DHE EKONOMIA RICIKLUESE NË RESPEKT TË MJEDISIT (DKTI)” 07/11/2019 Këshilli i Ministrave Në Procedurë