Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR.8743, DATË 22.2.2001, “PËR PRONAT E PALUAJTSHME TË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR 22/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
2 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 80/2015 “PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 22/07/2020 Deputet Në Procedurë
3 AKTNORMATIV NR. 30, "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR 21/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
4 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.74/2014, “PËR ARMËT” 21/07/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 AKTNORMATIV NR. 29, DATË 15.7.2020 "PËR NJË SHTESË NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
6 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
7 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.4/2020, “PËR SHKËMBIMIN AUTOMATIK TË INFORMACIONIT TË LLOGARIVE FINANCIARE” 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
8 PROJEKTLIGJ "PËR REGJISTRIMIN, MËNYRËN E PËRDORIMIT DHE KONTROLLIN E MJETEVE LUNDRUESE, TURISTIKE E TË ARGËTIMIT, ME MOTOR ME FUQI MBI 30 KW OSE 40.8 KF DHE TONAZH NËN 150 GT 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR PROPOZIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT FINANCIAR USHTARAK, NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS SË TURQISË DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.8438, DATË 28.12.1998, “PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT”, TË NDRYSHUAR 16/07/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar