PROJEKTLIGJ "PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS ME OBJEKT “PROJEKTIMI DHE REALIZIMI I PROJEKTIT URBAN DHE GODINËS SË RE TË TEATRIT KOMBËTAR”"
Datë depozitimi: 27/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Raporti i komisionit për dhënie mendimi: Raporti i komisionit për dhënie mendimi
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës
Votimi i Deputetëve: Votimi i Deputetëve
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë : Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë