PROJEKTLIGJ "PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS ME OBJEKT “PROJEKTIMI DHE REALIZIMI I PROJEKTIT URBAN DHE GODINËS SË RE TË TEATRIT KOMBËTAR”"
Datë depozitimi: 27/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë :

Shiko dokumentin

Dekreti për Rishqyrtim e Ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Raporti i Komisionit Përgjegjës Për Rishqyrtim:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin

Ligji i Miratuar:

Shiko dokumentin