PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 21/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Amendamente të Depozituara 24 orë Perpara Seancës:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin