PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 92/2014 “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 21/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Tabela e përputhshmërisë: Tabela e përputhshmërisë
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës
Amendamente të Depozituara 24 orë Perpara Seancës: Amendamente të Depozituara 24 orë Perpara Seancës
Votimi i Deputetëve: Votimi i Deputetëve