PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 “KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË“, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 22/06/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës