PROJEKTLIGJ “PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 “KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË“, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 22/06/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin