PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË NDRYSHIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DUKE VEPRUAR NËPËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE, DHE TRANS ADRIATIC PIPELINE AG, LIDHUR ME MARRËVESHJEN ME QEVERINË E VENDIT PRITËS"
Datë depozitimi: 28/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë :

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i Miratuar:

Shiko dokumentin