PROJEKTLIGJIN “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “HEKURUDHAT SHQIPTARE - REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE TIRANË – DURRËS DHE NDËRTIMI I LINJËS HEKURUDHORE PËR NË AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS”, NË KUADËR TË GRANTIT TË INVESTIMIT NGA FONDI I PËRBASHKËT EVROPIAN I BALLKANIT PERËNDIMOR””
Datë depozitimi: 28/06/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Marrëveshja: Marrëveshja
Raporti i komisionit për dhënie mendimi: Raporti i komisionit për dhënie mendimi
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë : Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2: Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2