PROJEKTLIGJIN “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË GRANTIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT “HEKURUDHAT SHQIPTARE - REHABILITIMI I LINJËS HEKURUDHORE TIRANË – DURRËS DHE NDËRTIMI I LINJËS HEKURUDHORE PËR NË AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË TIRANËS”, NË KUADËR TË GRANTIT TË INVESTIMIT NGA FONDI I PËRBASHKËT EVROPIAN I BALLKANIT PERËNDIMOR””
Datë depozitimi: 28/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë :

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i Miratuar:

Shiko dokumentin