PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES ME VENDIN PRITËS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE FONDIT TË BALLKANIT PERËNDIMOR”
Datë depozitimi: 28/06/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Marrëveshja: Marrëveshja
Raporti i komisionit për dhënie mendimi: Raporti i komisionit për dhënie mendimi
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës
Votimi i Deputetëve: Votimi i Deputetëve