PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES FINANCIARE, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË, DHE CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., PËR PROGRAMIN E ARSIMIT DHE FORMIMIT PROFESIONAL NËPËRMJET INOVACIONIT”
Datë depozitimi: 28/06/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Raporti i komisionit për dhënie mendimi: Raporti i komisionit për dhënie mendimi
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë : Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë
Marrëveshja: Marrëveshja
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2: Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2