PROJEKTLIGJ “PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË HUAS, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, PËR PROJEKTIN E KONEKTIVITETIT TË RRUGËVE RAJONALE DHE LOKALE
Datë depozitimi: 05/07/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji: Projektligji
Relacioni Shoqerues: Relacioni Shoqerues
Marrëveshja: Marrëveshja
Raporti i komisionit për dhënie mendimi: Raporti i komisionit për dhënie mendimi
Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë : Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë
Raporti i komisionit përgjegjës: Raporti i komisionit përgjegjës