PROJEKTLIGJ “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2017”     1.            Raport përzbatimin e buxhetit vjetor, situatën makroekonomike dhe fiskale gjatë vitit2017

     2.            Raport mbipërdorimin e fondit rezervë të buxhetit të shtetit dhe të fondit tëkontigjencës, për vitin 2017

     3.            Raport mbifunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm financiar publik në njësitëe qeverisjes së përgjithshme për vitin 2017

     4.            Tabela 1 -Shpenzimet buxhetore me programe sipas ML_IB 2017

     5.            Tabela 2 -Numri i Punonjësve sipas Ministrive të Linjës dhe Institucioneve Qëndrore 2017                    

     6.            Tabela 3 -Shpenzimet FAKTIKE sipas Bashkive për vitin 2017

     7.            Tabela 3 -Shpenzimet FAKTIKE sipas Qarqeve për vitin 2017

     8.            Tabela 4 -Treguesit fiskal të konsoliduar FAKTIK për vitin 2017

     9.            Tabela 5shoqëruese - Shpenzimet buxhetore FAKTIKE me artikuj sipas ML_IB 2017

   10.            Tabela 6 shoqëruese - Shpenzimet buxhetore FAKTIKE sipasfunksioneve të Qeverisë 2017


                    RAPORT I KLSH-SË  PËR ZBATIMIN E BUXHETIT TË SHTETIT 2017


Datë depozitimi: 05/07/2018
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Aneks:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin