PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998 “KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 07/09/2018
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin