PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8952, DATË 10.10.2002, “PËR LETËRNJOFTIMIN ELEKTRONIK TË SHTETASVE SHQIPTARË"”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 14/02/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i Miratuar:

Shiko dokumentin