PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E LETËRMARRËVESHJES NDRYSHUESE TË MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHOQATËS NDËRKOMBËTARE PËR ZHVILLIM (IDA), PËR PROJEKTIN “SIGURIA E DIGAVE”,TË RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.9965, DATË 24.7.2008"
Datë depozitimi: 22/02/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë :

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 2:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi Shtesë 3:

Shiko dokumentin

Votimi i Deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i Miratuar:

Shiko dokumentin