PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10107, DATË 30.3.2009, “PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 27/02/2019
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqerues:

Shiko dokumentin

Tabela e konsultimit publik:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin