PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË FINANCIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, REPUBLIKËS SË MALIT TË ZI DHE KOMISIONIT EVROPIAN, PËR PROGRAMIN E VEPRIMIT TË BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR IPA II, MALI I ZI - SHQIPËRI, ALOKIMET E VITIT 2017"Aneks IA - Programi IPA BNK Shqipëri  - Mal i Zi

Aneksi I - Programi i veprimit

Aneks II - Kushtet e përgjithshme

Aneks III - Modeli i raportimit vjetor

Aneks IIIA – Model i raportimit vjetor

Aneks V - Sistemi i kontabilitetit akrual

Aneks VI - Masat ad-hoc

Aneksi IV - Raporti financiar


Datë depozitimi: 07/03/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Marrëveshja:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi shtesë :

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi shtesë 2:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi shtesë 3:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin