PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9723, DATË 3.5.2007, “PËR REGJISTRIMIN E BIZNESIT”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 06/05/2019
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin