PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10019, DATË 29.12.2008 “KODI ZGJEDHOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, I NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 01/07/2020
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin