Statistika

Ndarja e mandateve sipas partive


Deputetët - Legjislatura IX


Deputetët sipas partive politike


Deputetët e rinj


Deputetët e rinj sipas partive


Mosha mesatare