Programi i Punës për “Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut”

program pune, për periudhën 10-23 shkurt 2020
2/4/2020
Kalendari i punimeve për periudhën 20 janar - 7 shkurt 2020
1/22/2020
KALENDARI I KOMISIONIT PËR SHQYRTIMIN E PROJEKTLIGJIT “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”
12/11/2019
KALENDARI 3 JAVOR I PUNIMEVE TË KOMISIONIT (Për periudhën 25 nëntor – 20 dhjetor 2019)
11/12/2019
KALENDAR PËR SHQYRTIMIN DHE ZHVILLIMIN E SEANCAVE DËGJIMORE PËR PROJEKTLIGJIN “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.97, DATË 4.3.2013, “PËR MEDIAT AUDIOVIZIVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” DHE PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9918 , DATË 19.5.2008, “PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”
11/11/2019