Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën

Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën përbëhet nga 3 deputetë. Përbërja miratohet nga Kuvendi me votim të hapur me propozim të Kryetarit të Kuvendit, pas këshillimeve me kryetarët e grupeve parlamentare. Sekretari i Sekretariatit, në përputhje me detyrat e caktuara nga Byroja, drejton sekretariatin. Ai informon rregullisht Kryetarin dhe Byronë e Kuvendit për veprimtarinë e sekretariatit përkatës. Përbërja aktuale është si vijon: Alket Hyseni – Sekretar për Procedurat dhe Votimet (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti – anëtar (grupi parlamentar PS), Vakant - anëtar.