Komisioni për Integrimin Europian

<p> Komisioni për Integrimin Europian shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Çështjet e integrimit europian, përafrimi i legjislacionit me acquis e Bashkimit Europian, mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, si dhe mbikëqyrja e asistencës financiare të Bashkimit Europian për Shqipërinë. Përbërja është si vijon: Vakant - kryetar (PD), Senida Mesi - zëvendëskryetare (PS), Fatmir Velaj - sekretar (PS), Elisa Spiropali - anëtare (PS), Sadri Abazi - anëtar (PS), Musa Ulqini - anëtar (PS), Ilir Pendavinji - anëtar (PS), Taulant Balla - anëtar (PS), Mirela Kumbaro - anëtare (PS), Arben Kamani - anëtar (PS), Klodiana Spahiu - anëtare (PS), Vakant - anëtar (PD),&nbsp;Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (LSI), Vakant - anëtar (LSI). </p><p>Anëtarët zëvendësues janë: Eglantina Gjermeni (PS), Andrea Marto (PS), Ilir Beqaj (PS).</p>