Komisioni për Ekonominë dhe Financat

Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Politikat ekonomike, Buxheti i Shtetit dhe mbikëqyrja e zbatimit të tij, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si vijon: Arben Ahmetaj - kryetar (grupi parlamentar PS), Arben Elezi - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), Anastas Angjeli - sekretar (grupi parlamentar PS), Ervin Bushati - anëtar (grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti - anëtare (grupi parlamentar PS), Evis Kushi - anëtare (grupi parlamentar PS), Xhavit Bushaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Antoneta Dhima - anëtare (grupi parlamentar PS), Roland Xhelili - anëtar (grupi parlamentar PS), Senida Mesi - anëtare (grupi parlamentar PS), Vullnet Sinaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Artemis Dralo (Malo) - anëtare  (grupi parlamentar PS), Korab Lita - anëtar (Grupi parlamentar "Demokrat, Reme Lala - anëtare (jashtë grupeve parlamentare), Edlira Hyseni – anëtare (grupi parlamentar “I pavarur”), Artur Roshi - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Krenar Rryçi - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Suzana Topi - anëtare (jashtë grupeve parlamentare).

 

Anëtarët zëvendësues janë: Sadi Vorpsi (grupi parlamentar PS), Ismet Beqiraj (grupi parlamentar PS), Dritan Bici (grupi parlamentar PS), Ardit Konomi (grupi parlamentar PS), Myslim Murrizi (grupi parlamentar "Demokrat"), Lefter Koka (jashtë grupeve parlamentare).