Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

<p> Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Bujqësia, industria, telekomunikacionet, turizimi, rregullimi i territorit, tregtia dhe mbrojtja e mjedisit. Përbërja është si më poshtë vijon: Niko Peleshi&nbsp; - kryetar (PS), Vakant - zëvendëskryetar (PD), Besnik Baraj - sekretar (PS), Ilir Beqaj - anëtar (PS), Gjetan Gjetani - anëtar (I pavarur), Rrahman Rraja - anëtar (PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (PS), Andrea Marto - anëtar (PS), Rakip Suli - anëtar (PS), Tatiana Nurçe - anëtare (PS), Ilir Ndraxhi - anëtar (PS), Arben Pëllumbi - anëtar (PS), Robert Bitri - anëtar (PS), Lefter Koka - anëtar (LSI), Dritan Bici - anëtar (PS), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (LSI).&nbsp;</p><p> Anëtarët zëvendësues janë: Edmond Leka (PS), Fadil Nasufi (PS), Ilirjan Pendavinji (PS), Vullnet Sinaj (PS).</p>