Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Marrëdhëniet e punës, çështjet sociale, sigurimet shoqërore, familja, gruaja dhe shëndetësia. Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Enver Roshi - kryetar (grupi parlamentar "I pavarur"), Klodiana Spahiu - zëvendëskryetare (grupi parlamentar PS), Arben Kamami - sekretar (grupi parlamentar PS), Ilir Pendavinji - anëtar (grupi parlamentar PS), Edlira Bode - anëtare (grupi parlamentar PS), Adelina Rista - anëtare (grupi parlamentar PS), Roland Xhelilaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Almira Xhambulla - anëtare (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Majlinda Halilaj - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Enver Roshi - anëtar (grupi parlamentar "I pavarur").


Anëtarët zëvendësues janë: Vilma Bello (grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti (grupi parlamentar PS).