Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

<p> Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Arsimi në çdo nivel, kultura, rinia, shkenca, sportet, media e shkruar dhe vizive. Përbërja është si më poshtë vijon: Vakant - kryetar, Milva Ekonomi - zëvendëskryetare (PS), Fidel Ylli - sekretar (PS), Musa Ulqini - anëtar (PS), Vilma Bello - anëtar (PS), Ismet Beqiraj - anëtar (PS), Fadil Nasufi - anëtar (PS), Adelina Rista - anëtare (PS), Bujar Çela - anëtar (PS), Almira Xhambulla - anëtare (PS), Lindita Nikolla - anëtare (PS), Mirela Kumbaro - anëtare (PS), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (PD), Vakant - anëtar (LSI), Vakant - anëtar (LSI).</p><p>Anëtarët zëvendësues janë: Besnik Baraj (PS), Ilir Beqaj (PS), Sadi Vorpsi (PS),Anduel Xhindi (PS).</p>