Nënkomisioni për Barazinë Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Gruas

Në përbërje të komisioneve të përhershme, me propozimin e Konferencës së Kryetarëve, mund të ngrihen edhe nënkomisione për probleme të veçanta. Anëtarët e nënkomisioneve, së bashku me kryesitë e tyre, zgjidhen me votim të hapur nga Kuvendi me propozimin e Konferencës së Kryetarëve, duke u mbështetur në listat e kandidatëve të hartuara në marrëveshjen e Kryetarit të Kuvendit me kryetarin e çdo grupi parlamentar. Kuvendi mund të ndryshojë përbërjen e nënkomisioneve, duke ruajtur përpjesëtimin që zënë grupet parlamentare në Kuvend. Për ndryshimin e numrit dhe të përbërjes së nënkomisioneve synohet arritja e mirëkuptimit mes grupeve parlamentare. Kryesia e nënkomisionit përbëhet nga kryetari dhe zëvendëskryetari. Në rast se kryetari mungon ose është në pamundësi të kryejë detyrat e tij, mbledhja drejtohet nga zëvendëskryetari që i përket shumicës parlamentare. Në mungesë të këtij të fundit, mbledhja drejtohet nga zëvendëskryetari që i përket grupit më të madh të pakicës parlamentare. Përcaktimi i përbërjes së kryesive të nënkomisioneve bëhet duke mbajtur parasysh përfaqësimin në to të grupeve parlamentare, sipas përpjestimit që zënë në Kuvend. Kuvendi me vendimin nr. 113/2017 ka ngritur nënkomisionin “Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas” në përbërje të komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë: a) ndërmarrja e hapave të nevojshëm për adresimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave; b) gjetja e mekanizmave efikasë për parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje; c) propozimi i ndërhyrjeve ligjore të nevojshme që ndihmojnë në përmirësimin e mbrojtjes së grave dhe vajzave dhe rritjes së sigurisë së jetës së tyre; d) mbikëqyrja parlamentare e institucioneve përgjegjëse për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, përmbushja prej tyre e të gjitha detyrimeve ligjore, zbatimi i masave për parandalimin e dhunës ndaj grave dhe vajzave dhe fuqizimi social dhe ekonomik i tyre. Përbërja aktuale  është si vijon: Eglantina Gjermeni (Kryetar) - grupi parlamentar PS, vakant - zëvendëskryetar, Elona Hoxha -anëtar (grupi parlamentar PS), Musa Ulqini anëtar - (grupi parlamentar PS), Klodiana Spahiu anëtare - (grupi parlamentar PS), Rudina Hajdari - anëtare (grupi parlamentar "Demokrat"), vakant - anëtar, vakant - anëtar , Antoneta Dhima - anëtar (grupi parlamentar PS). Amra Barova - anëtare (grupi parlamentar "I pavarur").